skip to Main Content
info@1dagniet.be Extranet

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘1 dag niet” wedstrijd van FOD Binnenlandse Zaken.

Artikel 1: De FOD Binnenlandse Zaken

De Wedstrijd wordt georganiseerd door FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel.

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien jaar of ouder zijn.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De FOD Binnenlandse Zaken is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de FOD Binnenlandse Zaken.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: [08/10/2018]

Einde van de Wedstrijd: [28/10/2018]

De winnaar wordt uiterlijk op [14/11/2018] bekendgemaakt

 

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer uiterlijk tot 28 oktober 2018 een selfie hebben genomen op een initiatief naar keuze. Essentieel hierbij is dat:

  • De deelnemer die foto neemt bij een initiatief dat ingeschreven staat op de website van 1dagniet.be
  • De foto het initiatief duidelijk in beeld brengt
  • De foto dient openbaar gepost te worden op Facebook
  • de #1dagnietBE bij de foto dient in bijschrift vermeld te worden
  • per deelnemer maar 1 foto mag worden gemaakt.

De deelnemer dient over de nodige rechten van de foto te beschikken en verleent de FOD Binnenlandse Zaken de toestemming om de foto (zonder dat hiervoor een vergoeding is verschuldigd) te publiceren op Facebook, Twitter en voor haar communicatie naar haar partners toe via nieuwsbrieven, …

De deelnemer dient de instellingen van zijn account op openbaar te zetten.

Deelname door personeel van de FOD Binnenlandse Zaken, lokale politie, gemeenten en de provinciale overheden, direct gelieerd aan de campagne ‘1dag niet’ is uitgesloten.

 

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt een foodtruck voor zijn buurt. Deze is beschikbaar voor één dag en voorzien met één burger en één drankje per persoon, voor een maximum van 100 personen. Het is niet toegestaan om de foodtruck voor een privé event te gebruiken. De organisatie van het buurtevenement gebeurt in samenspraak met de lokale autoriteiten. Zij zorgen voor de benodigde vergunningen.

De FOD Binnenlandse Zaken kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de nodige vergunningen niet (tijdig) kunnen worden bekomen, en evenmin wanneer de voorraad van de foodtruck uitgeput zou zijn vooraleer iedereen kan worden bediend.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De FOD Binnenlandse Zaken kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. De prijs is geldig tot 30/09/2019.

Artikel 6: De Winnaar

Alle foto’s die aan de voorwaarden van art. 4 voldoen worden verzameld en door middel van een loting zal een winnaar worden uitgekozen. Zo maakt elke deelnemer even veel kans om de wedstrijd te winnen. De winnaar dient zijn emailadres mee te delen. Als de winnaar niet binnen de 10 dagen reageert op de mail, wordt er een nieuwe winnaar geloot.